Fare i FvH objavljuju dodelu grantova za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu10 December 2015

InternacionalnamrežazaantidiskriminacijuidruštvenuinkluzijuufudbaluFarenetworkiFvH(Footballv.Homophobia)objavljujudodelumanjihgrantovazafinansiranjeprojekataiaktivnostiuokviruMeđunarodnogmesecaborbeprotivhomofobijeitransfobijeufudbalu,kojićesedesitiufebruaru2016.godine.

Sve nevladine organizacije koje se bave promicanjem ljudskih prava, neformalne grupe, navijačke grupe, udruženja mladih i ostali su pozvani da predlože aktivnosti i apliciraju za jedan od dvadeset manjih grantova u vrednosti do 400 evra.

Predložene aktivnosti bi trebale da budu u skladu sa ciljevima kampanje Meseca borbe protiv homofobije i transfobije u fudbalu, praveći fudbal sigurnim i prihvatajućim mestom za LGBT osobe, stvarajući prilike za njih u fudbalu i sportu uopće, kao i slaveći različitosti među ljudima.

U 2015. godini hiljade ljudi u Engleskoj, Španiji, Belgiji, Francuskoj i Poljskoj su se pridružili ovim inicijativama suzbijanja diskriminacije bazirane na seksualnom i rodnom identitetu, a kroz poslednjih pet godina ovaj historijski mesec za LGBT zajednicu dobio je široki internacionalni karakter.

“Svake godine u Velikoj Britaniji sarađujemo sa profesionalnim klubovima na suzbijanju diskriminacije LGBT osoba u fudbalu i to nam pomaže da našu poruku o inkluziji pošaljemo celom svetu. Također, znamo da nemaju samo klubovi odgovornost stvaranja fudbala prihvatajućim za sve, nego da su i navijači, edukatori i ostale grupe građana takođe važne u pomoći da se naprave promene u društvu.“ – kazala je direktorica FvH Lou Englefield.

Rok za apliciranje je 31. decembar 2015. godine putem web stranice www.footballvhomophobia.com, a uspješni aplikanti će biti obavešteni do 4. januara 2016. godine.

Read the story in English

© Pride Sports

© Pride Sports